do góry
Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Sląskie.
Unia Europejska
Strona główna Projekt Opis projektu

„Rozwój zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w mieście Racibórz”

Projekt pn. „Rozwój zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w mieście Racibórz” finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 5.2. Gospodarka odpadami, Poddziałania 5.2.2. Gospodarka odpadami RIT, polegał na rozbudowie kompostowni odpadów zielonych. Rozbudowa nastąpiła na terenie nieruchomości gruntowej oznakowanej geodezyjnie jako działka nr 322/18 oraz na części działki nr 320/18 i 281, obręb Brzezie, Miasto Racibórz, Powiat raciborski, Województwo śląskie. Celem nadrzędnym rozbudowy kompostowni była poprawa systemu zarządzania środowiskiem a celem bezpośrednim dostosowanie sposobu odzysku i unieszkodliwiania odpadów do wymagań przepisów Unii Europejskiej i przepisów polskiego prawa z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Rozbudowa kompostowni obejmowała zmiany w zagospodarowaniu terenu mające na celu zwiększenie jej przepustowości z 3.700 Mg/rok do przepustowości 4.000 Mg/rok.

W ramach inwestycji zmianie uległa lokalizacja istniejących obiektów infrastruktury technicznej, tj. kontener socjalno – biurowy, wiata magazynowa na sprzęt oraz boksy gotowego kompostu celem zwiększenia powierzchni dyspozycyjnej placu, na którym odbywa się kompostowanie odpadów.

W związku z przeniesieniem ww. obiektów pomocniczych powierzchnia technologiczna placu zwiększyła się o 465m2 tj. o 8% w stosunku do stanu istniejącego. Kompostownia odpadów stanowi element Zintegrowanego Centrum Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H