do góry
Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Sląskie.
Unia Europejska
Strona główna Projekt Gra miejska 2019 Regulamin gry miejskiej

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ

„EKOmpost – segreguj z głową”

§ 1.

 1. Niniejszy Regulamin Gry Miejskiej „EKOmpost – segreguj z głową”, zwany dalej „Regulaminem Gry”, określa warunki uczestnictwa oraz zasady przeprowadzenia Gry miejskiej dla uczniów z:
  1. grupy wczesnoszkolnej (uczniowie klas I - III),
  2. grupy szkolnej (uczniowie klas IV - VIII),
  3. grupy szkolnej (uczniowie szkół średnich)

   uczęszczających do szkół podstawowych lub średnich w mieście Racibórz.
 2. Organizatorem Gry miejskiej, zwanym dalej „Organizatorem”, jest Miasto Racibórz, realizujące projekt „Rozwój zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w mieście Racibórz”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.
 3. Współorganizatorem Gry miejskiej jest Agencja Interaktywna IntraCOM.pl z Katowic, która na zlecenie Miasta Racibórz realizuje projekt kampanii informacyjno-edukacyjnej, związanej z właściwą segregacją odpadów, recyklingiem oraz ograniczeniem zużycia opakowań i odpadów opakowaniowych.

§ 2.

Celem Gry miejskiej jest:

 1. Upowszechnianie wśród uczniów raciborskich szkół wiedzy dotyczącej prawidłowej segregacji odpadów i recyklingu, w szczególności funkcjonowania kompostowni, popularyzacji postaw i zachowań proekologicznych oraz rozwijania odpowiedzialności za środowisko.
 2. Zwiększenie zainteresowania raciborskiej młodzieży zdobywaniem wiedzy na temat prawidłowego segregowania odpadów w kontekście ich biodegradowalności. 
 3. Budowanie współdziałania w grupach szkolnych.
 4. Poznawanie miasta, jego pomników przyrody oraz przebywanie na świeżym powietrzu połączone z zabawami ruchowymi.

§ 3.

Informacje o Grze miejskiej oraz Regulamin Gry są publikowane na stronie internetowej Organizatora: https://kompostownia.raciborz.pl w zakładce „Projekt” oraz ewentualnie w aktualnościach serwisu.

§ 4.

 1. Udział w Grze miejskiej jest dobrowolny i bezpłatny.
 2. Gra Miejska zostanie przeprowadzona 5 czerwca 2019 r. w godz. 09.00 – 14.00 na terenie miasta Racibórz, a punktem startowym będzie H2Ostrog.
 3. Informacja o rozpoczęciu zostanie ogłoszona na stronie internetowej https://kompostownia.raciborz.pl.
 4. Organizator dopuszcza możliwość przesunięcia daty i godziny organizacji Gry miejskiej, ze względu na warunki atmosferyczne lub inne ważne powody. O każdej zmianie terminu Uczestnicy gry będą informowani za pośrednictwem strony internetowej https://kompostownia.raciborz.pl

§ 5.

 1. Gra miejska skierowana jest do dzieci i młodzieży zamieszkujących w Raciborzu lub uczęszczających do szkół podstawowych lub średnich w mieście Racibórz zwanych dalej „Uczestnikami” lub ich Opiekunowie Drużyn.
 2. Uczestnicy tworzą „Drużynę” liczącą od 3 do 4 osób, która jako cały zespół bierze udział w Grze miejskiej.
 3. Każda Drużyna składa się z co najmniej jednej osoby pełnoletniej, będącej Opiekunem Drużyny. Opiekun Drużyny jest również Uczestnikiem, może on wraz z Drużyną zostać Laureatem oraz uzyskać nagrodę.
 4. Opiekun Drużyny ma prawo nie wykonywać zadań na punktach Gry miejskiej (nie dotyczy to drużyn 3 osobowych).
 5. Opiekun Drużyny przyjmuje w opiekę niepełnoletnich członków Drużyny, na co rodzice lub opiekunowie prawni Uczestnika wyrażając zgodę, zgłaszając Uczestnika do Gry miejskiej.
 6. W imprezie mogą jedynie uczestniczyć osoby, których stan zdrowia to umożliwia.
 7. W Grze miejskiej nie mogą brać udziału dzieci pracowników i przedstawicieli Organizatora zaangażowanych bezpośrednio w organizację Gry miejskiej ani innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Gry miejskiej.

§ 6.

 1. Na starcie Gry Miejskiej, po odprawie Drużyn i po podpisaniu listy obecności, każdy członek Drużyny, otrzymuje nalepkę z nazwą Drużyny i numerem startowym. 
 2. Każda drużyna musi być zaopatrzona w telefon z zainstalowanym programem do odczytywania QR kodów, z dostępem do Internetu. Zalecamy telefony z systemem Android oraz mapami Google lub telefon z system iOS z dostępem do map.
 3. Na starcie, przy odprawie będzie udostępniony testowy kod QR do sprawdzenia poprawności działania telefonu Drużyny.
 4. Organizator nie zapewnia telefonu dla Drużyny. Drużyna bez urządzenia nie będzie mogła wykonywać zadań interaktywnych, otrzyma odpowiednio mniej punktów. Wskazówki dojścia do kolejnych punktów będzie otrzymywać ustnie od Sędziów na Punktach Kontrolnych.
 5. Uczestnicy Gry Miejskiej w trakcie jej trwania muszą się poruszać wyłącznie pieszo. Złamanie tej zasady przez członka Drużyny oznacza wykluczenie całej Drużyny z Gry Miejskiej.
 6. Członkowie Drużyny muszą poruszać się razem. W każdym punkcie Gry Miejskiej liczba graczy w Drużynie będzie weryfikowana z liczbą graczy zgłoszoną w formularzu rejestracyjnym. W razie niezgodności Uczestnicy mogą zostać zdyskwalifikowani.
 7. W czasie Gry obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Drużyna, którego choć jeden z Uczestników nie dostosuje się do tego wymogu zostanie wykluczona z dalszej rozgrywki.
 8. Podczas Gry Miejskiej Drużyny będą wykonywać zadania interaktywne, sprawnościowe związane z prawidłową segregacją odpadów, otrzymywać rekwizyty i wskazówki. Za zaliczanie poszczególnych Punktów Kontrolnych (5 punktów) oraz za wykonywanie zadań interaktywnych - ankiety on-line (0-1 punkt) Drużyna otrzymuje punkty, zapisywane przez Sędziów na poszczególnych Punktach Kontrolnych (0-5 punktów). Wygrywa Drużyna, który zdobędzie najwięcej punktów.
 9. Gra miejska odbywa się na trasie o długości ok. 2 - 3 km.
 10. Na każdym Punkcie Kontrolnym wykonywane jest zadanie interaktywne oraz zadanie sprawnościowe.
 11. Na zakończenie zadań w Punkcie Kontrolnym Drużynie okazywany jest QR kod lub przekazywana wskazówka dojścia do kolejnego Punktu Kontrolnego.
 12. O kolejności wykonywania zadań w Punktach Gry Miejskiej decyduje kolejność przybycia Drużyny na ten Punkt Kontrolny.
 13. W przypadku naruszenia przez uczestnika Gry Miejskiej lub Drużynę niniejszego regulaminu, złamania zasad fair play, utrudniania gry innym graczom bądź niszczenia wskazówek, w dowolnym momencie Gry Miejskiej Organizatorzy mają prawo wykluczenia Drużyny z Gry Miejskiej. Decyzja Organizatorów w tej kwestii jest ostateczna.
 14. Gra kończy się poprzez powrót do budynku H2Ostrog i zgłoszenie zakończenia Gry miejskiej do Organizatora, poprzez zdanie numerów startowych oraz odebranie Dyplomu Uczestnictwa dla wszystkich członków Drużyny oraz Podziękowań dla Opiekuna Drużyny.
 15. Drużyna, która do 4 godzin od startu nie zgłosi się na punkt końcowy zostaje zdyskwalifikowana.

§ 7.

 1. Ze względu na ograniczenia czasowe oraz ze względów bezpieczeństwa ilość drużyn oraz osób startujących zostaje ograniczona maksymalna ilość wszystkich Uczestników w Drużynach nie może przekroczyć 99 osób, co wskazuje, że może być maksymalnie 24 Drużyny 4 osobowe lub 33 Drużyny 3 osobowe, oraz odpowiednio do liczby uczestników drużyn 3 lub 4 osobowych.
 2. Decyduje kolejność poprawnie przesłanych zgłoszeń Drużyn.
 3. Każda Drużyna skład się z jednej osoby pełnoletniej „Opiekuna Drużyny”, który może być Uczestnikiem oraz 2 - 3 Uczestników.
 4. W Drużynach 3 osobowych Opiekun Drużyny zobowiązany jest wykonywać zadania sprawnościowe.
 5. Drużyna może liczyć maksymalnie 4 Uczestników, licząc w tym Opiekuna Drużyny.
 6. Każdy Uczestnik może zgłosić się tylko w jednej Drużynie.
 7. Przy kwalifikacji do grupy wiekowej decyduje wiek najstarszego Uczestnika, z wyłączeniem Opiekuna Drużyny.
 8. Każda Drużyna musi wypracować wspólną nazwę dla niej, która będzie powiązana z tematyką Gry miejskiej.
 9. Podczas Gry Miejskiej każda Drużyna musi posiadać telefon komórkowy, za pośrednictwem którego może otrzymywać dodatkowe informacje od Organizatorów. Numer tego telefonu Drużyna musi podać Organizatorom w formularzu zgłoszeniowym.
 10. Każda Drużyna po weryfikacji poprawności zgłoszenia z Regulaminem Gry Miejskiej otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia poprzez SMS na wskazany numer telefonu.

§ 8.

 1. Zgłoszenia do Gry miejskiej, dla osób niepełnoletnich, dokonuje przedstawiciel ustawowy Uczestnika.
 2. Zgłoszenie Drużyny wykonuje pełnoletni Opiekun Drużyny, na zgłoszeniu stanowiącym Załącznik nr 3 do Regulaminu Gry miejskiej.
 3. Warunkiem formalnym przystąpienia do Gry miejskiej jest:
  1. przesłanie lub przekazanie do Organizatora podpisanych formularzy zgłoszeniowych Uczestników, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu Gry miejskiej, pokrywających się ilościowo i zgodnych z nazwiskami na zgłoszeniu Drużyny;
  2. podpisanych oświadczeń przedstawiciela ustawowego, zgodnych ilościowo i zgodnych z nazwiskami na zgłoszeniu Drużyn , stanowiących Załącznik nr 2 do Regulaminu Gry miejskiej;
  3. podpisanego zgłoszenia Drużyny i oświadczenia, stanowiącego Załącznik nr 3 do Regulaminu Gry miejskiej, o przyjęciu odpowiedzialności za powierzonych Opiekunowi Drużyny Uczestników;
  4. stawienie się na starcie w określonej godzinie i dniu na rozpoczęcie Gry miejskiej;
  5. wysłuchanie wskazówek na odprawie Drużyn i podpisanie listy obecności.
 4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 wypełnia i podpisuje przedstawiciel ustawowy Uczestnika.
 5. Dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 podpisuje pełnoletni Opiekun Drużyny.
 6. Zgłoszenia do Gry miejskiej, do których nie dołączono podpisanego formularza zgłoszeniowego lub oświadczeń, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 2 i 3, nie zostaną dopuszczone do udziału w Grze miejskiej.
 7. Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest przedstawienie na starcie legitymacji szkolnej/dokumentu stwierdzającego tożsamość i podpisanie listy obecności. W przypadku osób nie posiadających dokumentu tożsamości (uczestnictwo w Grze Miejskiej dzieci poniżej 7 roku życia) wystarczy podpis pełnoletniego uczestnika gry lub opiekuna.

§ 9.

 1. Zgłoszenia do Gry miejskiej wraz z wymaganymi załącznikami będą przyjmowane do 4 czerwca 2019 r. w siedzibie Organizatora:
  Urząd Miasta Racibórz
  Referat ds. Gospodarki Odpadami – pokój 20
  ul. Króla Stefana Batorego 6
  47-400 Racibórz
 2. W przypadku zgłoszeń przesyłanych za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje data stempla pocztowego – z zastrzeżeniem, że z uwagi na terminarz Gry miejskiej do udziału w niej nie zostaną zakwalifikowani Uczestnicy, których zgłoszenie dotrze po godzinie rozpoczęcia Gry.
 3. Zgłoszenia do Gry miejskiej oraz pozostałe dokumenty wysyłane przez operatora należy oznaczyć nazwą Gry miejskiej i zaadresować na Referat ds. Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Racibórz.

§ 10.

Zgłoszenia do gry miejskiej niespełniające zasad uczestnictwa lub wymogów formalnych przewidzianych w Regulaminie Gry miejskiej lub przesłane po terminie nie będą brały udziału w Grze i nie będą podlegały ocenie. Ostateczne decyzje w tej sprawie podejmuje Organizator.

§ 11.

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Gry Miejskiej, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Gry Miejskiej oraz dokonania wyboru zwycięzców Gry Miejskiej, Organizator powoła Komisję Gry Miejskiej.
 2. W skład Komisji Gry Miejskiej wejdą osoby oddelegowane przez Organizatora oraz Współorganizatora:
  1. Przewodniczący Komisji – Przedstawiciel Współorganizatora;
  2. Dwóch Członków Komisji ze strony Organizatora;
  3. Jeden Członek Komisji ze strony Współorganizatora.
 3. Zadaniem Komisji jest zsumowanie ocen zdobytych na poszczególnych punktach Gry miejskiej przez Drużyny i wskazanie najlepszej Drużyny w każdej z trzech kategorii wiekowych. Najlepszą Drużyną jest ta, która zdobyła najwięcej punktów.
 4. W przypadku remisu w punktacji o zwycięstwie decyduje Przewodniczący Komisji, biorąc pod uwagę czasy wykonywania wybranych zadań.
 5. Decyzje Komisji są ostateczne, nie podlegają odwołaniu i nie wymagają uzasadnienia.

§ 12.

 1. Lista Laureatów Gry miejskiej zostanie opublikowana do dnia 07 czerwca 2019 r. na stronie internetowej https://kompostownia.raciborz.pl.
 2. Organizator powiadomi telefonicznie (SMS) przedstawiciela Laureatów o rozstrzygnięciu Gry miejskiej oraz terminie i miejscu rozdania nagród

§ 13.

 1. Organizator przyzna Laureatom Gry miejskiej (całej Drużynie) wyłonionym przez Komisję imienne dyplomy oraz następujące nagrody rzeczowe o maksymalnej wartości 130 zł (sto trzydzieści złotych) ale nie mniejszej niż 100 zł (sto złotych), na jedną osobę (członka Drużyny).
 2. Laureaci I miejsca Gry miejskiej w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają nagrody rzeczowe w postaci karty prezentowej oraz gadżetów reklamowych Organizatora i Partnerów.
 3. Organizator Gry miejskiej zastrzega sobie prawo do przyznania - poza nagrodą dla zwycięzcy – wyróżnień oraz nagrodzenia dyplomami kolejnych Drużyn, które wyróżniły się w Grze miejskiej.
 4. Uczestnicy Gry miejskiej wyróżnieni nagrodą-wyróżnieniem są Laureatami Gry miejskiej i mają do nich zastosowanie przepisy zawarte w § 12, § 14 i § 15 Regulaminu Konkursu.
 5. Nagrody przyznane na podstawie ust. 1-3 są zwolnione z podatku. Wartość wygranych w konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, których jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 2000 zł (dwa tysiące złotych), są wolne od podatku dochodowego.
 6. Szkoły Laureatów otrzymają honorowe dyplomy przyznane przez Organizatora.
 7. W przypadku nie zgłoszenia się po odbiór nagrody w terminie wskazanym przez Organizatora albo w razie niespełnienia pozostałych warunków określonych w regulaminie, prawo do nagrody przepada.
 8. Organizator ma prawo przyznać nagrodę innej Drużynie, przekazać ją na cel dobroczynny lub inny wskazany przez Organizatora cel.
 9. Jakiekolwiek roszczenia uczestników Gry Miejskiej z tytułu nieotrzymania nagród, które nie zostały im przyznane, są wykluczone.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród w czasie trwania Konkursu.

§ 14.

 1. Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów przez Organizatora odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Raciborza.
 2. O dokładnym terminie ogłoszenia rozstrzygnięcia Gry miejskiej oraz o terminie i miejscu wręczenia nagród przedstawiciele ustawowi Laureatów Gry miejskiej i inni nagrodzeni zostaną powiadomieni telefonicznie poprzez SMS.
 3. Organizator nie zwraca kosztów przyjazdu.
 4. Warunkiem koniecznym do odbioru nagrody jest podpisanie listy nagrodzonych.

§ 15.

Informacje o Laureatach Gry miejskiej mogą zostać zaprezentowane w prasie, na stronie internetowej oraz wykorzystane do działań promocyjnych związanych z upowszechnianiem ekologii, Gry miejskiej oraz promocją Laureatów Konkursu.

§ 16.

 1. Każdy Uczestnik Gry miejskiej i jego przedstawiciel ustawowy zobowiązany jest zapoznać się z postanowieniami Regulaminu Gry miejskiej przed zgłoszeniem do Konkursu. Zgłoszenie do Gry miejskiej stanowi zgodę na przestrzeganie Regulaminu Gry miejskiej oraz jest równoznaczne z pełną i świadomą jego akceptacją.
 2. Zgłoszenie do Gry miejskiej wymaga wypełnienia załączników do niniejszego Regulaminu.
 3. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Miasto Racibórz jest zawarta w Załączniku nr 4 do Regulaminu Konkursu.
 4. Złożenie rezygnacji z uczestnictwa w grze miejskiej przed startem lub w trakcie gry jest równoznaczne z wykluczeniem z Gry miejskiej, a Uczestnik nie może zgłosić się po odbiór nagrody.
 5. Gra miejska toczy się w normalnym ruchu miejskim w związku z czym uczestnicy są proszeni o zachowanie szczególnej ostrożności. Organizator nie zapewnia opieki medycznej dla osób uczestniczących w Grze.
 6. Charakter imprezy powoduje, że Drużyny poruszają się po mieście na własną odpowiedzialność.
 7. Uczestnicy przystępując do Gry biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawno-cywilną na cały czas trwania Gry. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za taką osobę ponoszą rodzice/opiekunowie prawni i/lub Opiekun Drużyny.
 8. W przypadku naruszenia przez Uczestnika lub Drużynę niniejszego regulaminu, złamania zasad fair play bądź utrudniania Gry innym uczestnikom w dowolnym momencie Gry Organizator ma prawo do wykluczenia go z Gry. Decyzja Organizatora w tej kwestii jest ostateczna.
 9. Organizator nie wyrazi zgody na start uczestnika w Grze jeśli stwierdzi, iż ten jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników Gry mogące naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich.
 11. Organizator nie jest stroną między uczestnikami, a osobami trzecimi, których dobra mogą być
  naruszone w czasie Gry.

§ 17.

 1. Gra miejska nie jest „grą losową” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Gry miejskiej decyduje Organizator. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.
 3. Foto relacja i ewentualnie wideo relacja z Gry miejskiej mogą być publikowane w postaci materiału zdjęciowego i multimedialnego.

Załączniki:

Załącznik 1 - ZGŁOSZENIE I DANE UCZESTNIKA KONKURSU
Załącznik 2 - OŚWIADCZENIE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO
Załącznik 3 - ZGŁOSZENIE DRUŻYNY DO GRY MIEJSKIEJ
Załącznik 4 - KLAUZULA INFORMACYJNA

Szczegółowych informacji dotyczących Gry miejskiej udziela:

Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
ul. Jesionowa 9a, 40-159 Katowice
Tel. 32 351 82 50 e-mail:

oraz

Urząd Miasta Raciborza,
Referat ds. Gospodarki Odpadami
ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz
Tel. 32 75 50 747 e-mail:

kategoria: Powiązane pliki [5]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ 19-05-28 08:49 152.2KB pobierz plik: REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ
pdf Załącznik nr 1 do Regulaminu Gry miejskiej 19-05-15 13:32 116.27KB pobierz plik: Załącznik nr 1 do Regulaminu Gry miejskiej
pdf Załącznik nr 2 do Regulaminu Gry miejskiej 19-05-15 13:33 113.56KB pobierz plik: Załącznik nr 2 do Regulaminu Gry miejskiej
pdf Załącznik nr 3 do Regulaminu Gry miejskiej 19-05-20 15:07 130.24KB pobierz plik: Załącznik nr 3 do Regulaminu Gry miejskiej
pdf Załącznik nr 4 do Regulaminu Gry miejskiej 19-05-20 15:07 143.95KB pobierz plik: Załącznik nr 4 do Regulaminu Gry miejskiej

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H