do góry
Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Sląskie.
Unia Europejska

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO i WIEDZY EKOLOGICZNEJ

„EKOmpost – segreguj z głową”

§ 1.

 1. Niniejszy Regulamin Konkursu „EKOmpost – segreguj z głową”, zwany dalej „Regulaminem Konkursu”, określa warunki uczestnictwa oraz zasady przeprowadzenia Konkursu plastycznego i wiedzy ekologicznej dla uczniów z:
  1. grupy wczesnoszkolnej i przedszkolnej (uczniowie klas I – III oraz najstarsze grupy przedszkolne),
  2. grupy szkolnej (uczniowie klas IV - VIII),
  3. grupy szkolnej (uczniowie szkół średnich)

   uczęszczających do przedszkoli, szkół podstawowych i średnich w mieście Racibórz.
 2. Organizatorem Konkursu, zwanym dalej „Organizatorem”, jest Miasto Racibórz, realizujące projekt „Rozwój zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w mieście Racibórz”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.
 3. Współorganizatorem Konkursu jest Agencja Interaktywna IntraCOM.pl z Katowic, która na zlecenie Miasta Racibórz realizuje projekt kampanii informacyjno-edukacyjnej, związanej z właściwą segregacją odpadów, recyklingiem oraz ograniczeniem zużycia opakowań i odpadów opakowaniowych, która jest elementem projektu.
 4. Partnerem Konkursu jest Raciborskie Centrum Kultury wspierające profesjonalną oceną prac konkursowych.

§ 2.

Celem Konkursu jest:

 1. Upowszechnianie wśród uczniów raciborskich szkół i przedszkoli wiedzy dotyczącej prawidłowej segregacji odpadów i recyklingu, w szczególności funkcjonowania kompostowni, popularyzacji postaw i zachowań proekologicznych oraz rozwijania odpowiedzialności za środowisko.
 2. Zwiększenie zainteresowania raciborskiej młodzieży oraz uczniów zdobywaniem wiedzy na temat segregowania odpadów w kontekście ich biodegradowalności.
 3. Pobudzenie kreatywności uczniów i nauczycieli w doborze form pracy plastycznej i jej innowacyjności oraz współpracy uczeń - nauczyciel w zakresie poprawności dydaktycznej.

§ 3.

Informacje o Konkursie oraz Regulamin Konkursu są publikowane na stronie internetowej Organizatora: www.kompostownia.raciborz.pl w zakładce „Projekt” oraz w aktualnościach serwisu.

§ 4.

Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

§ 5.

 1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży zamieszkujących w Raciborzu lub uczęszczających do szkół podstawowych i średnich oraz przedszkoli w mieście Racibórz zwanych dalej „Uczestnikami”.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników i przedstawicieli Organizatora ani innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu.

§ 6.

 1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przez Uczestnika pracy plastycznej w formie przestrzennej rzeźby lub na papierze (praca płaska), w dowolnej technice plastycznej z wykorzystaniem dowolnych materiałów plastycznych (np. kredka, farba, ołówek, plastelina, modelina, wycinanka, kolaż, rzeźba z dowolnych materiałów).
 2. Prace płaskie będą przyjmowane w formacie do rozmiaru A3, a rzeźby nie większe niż 30x30x30 cm.
 3. Prace nie mogą być połączone z produktami szybko rozkładającymi się lub ulegającymi szybkiej degradowalności. Praca musi być na tyle trwała aby komisja mogła ją ocenić.
 4. Prace zgłoszone do Konkursu, zwane dalej „Pracami konkursowymi”, muszą obrazować jedno z poniższych zagadnień:
  1. prawidłową segregację odpadów,
  2. recykling,
  3. kompostownie i biodegradowalność,
  4. postawy i zachowania proekologiczne oraz rozwijanie odpowiedzialności za środowisko.

§ 7.

 1. Do udziału w Konkursie można zgłaszać jedynie samodzielnie wykonane Prace konkursowe, które ewentualnie mogą być skonsultowane z nauczycielami pod względem ich zgodności merytorycznej.
 2. Z Konkursu wyklucza się prace zespołowe.
 3. Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jedną Pracę konkursową.
 4. Praca konkursowa nie może być wcześniej publikowana, zgłoszona do innego konkursu, obciążona wadami prawnymi lub roszczeniami osób trzecich, nie może być kopią ani przedrukiem istniejących prac.
 5. Każda Praca konkursowa powinna mieć wyraźny opis na odwrocie lub na spodzie, sporządzony według następującego wzoru:
  1. imię i nazwisko Uczestnika;
  2. klasa oraz nazwa szkoły, do której uczęszcza Uczestnik.
 6. Opis Pracy konkursowej nie powinien zawierać danych osobowych żadnych innych osób poza Uczestnikiem.
 7. Do Pracy konkursowej musi być dołączona uzupełniona ankieta zwana dalej „Ankietą konkursową” sprawdzająca wiedzę Uczestnika z zakresu tematyki Konkursu.
 8. Ankieta konkursowa stanowi Załączniki 1 do niniejszego Regulaminu.
 9. Ankieta konkursowa musi być dostarczona wspólnie z Pracą konkursową do Organizatora.

§ 8.

 1. Zgłoszenia do Konkursu, dla osób niepełnoletnich, dokonuje przedstawiciel ustawowy Uczestnika Konkursu.
 2. Warunkiem formalnym przystąpienia do Konkursu jest nadesłanie lub przekazanie:
  1. pracy konkursowej wraz z opisem, o którym mowa w § 7 ust. 5 Regulaminu Konkursu;
  2. uzupełnionej przez Uczestnika Ankiety konkursowej stanowiącej Załącznik 1 do Regulaminu Konkursu;
  3. podpisanego formularza zgłoszeniowego, stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu;
  4. podpisanego oświadczenia, stanowiącego Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu.
 3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 4 wypełnia i podpisuje przedstawiciel ustawowy Uczestnika.
 4. Prace konkursowe, do których nie dołączono podpisanego formularza zgłoszeniowego lub oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 4, nie zostaną dopuszczone do udziału w Konkursie.
 5. Prace konkursowe, do których nie będzie dołączona Ankieta konkursowa zostaną poddane ocenie, jednak punkty za prawidłowe uzupełnienie ankiety nie zostaną naliczone.
 6. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora własności egzemplarza Pracy konkursowej.

§ 9.

 1. Zgłoszenia do Konkursu wraz z Pracą konkursową i Ankietą konkursową będą przyjmowane do 31 maja 2019 r. w siedzibie Organizatora:
  Urząd Miasta Racibórz
  Referat ds. Gospodarki Odpadami – pokój 20
  ul. Króla Stefana Batorego 6
  47-400 Racibórz
 2. W przypadku prac przesyłanych za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje data stempla pocztowego – z zastrzeżeniem, że z uwagi na terminarz Konkursu do udziału w nim nie zostaną zakwalifikowane Prace konkursowe dostarczone przez operatora pocztowego do siedziby Organizatora po 3 czerwca 2019 r.
 3. Prace konkursowe oraz pozostałe dokumenty wysyłane przez operatora należy oznaczyć nazwą konkursu i zaadresować na Urzędu Miasta Racibórz, Referat ds. Gospodarki Odpadami ul. Króla Stefana Batorego 6, 47 – 400 Racibórz.
 4. Prace konkursowe są przesyłane i przekazywane na koszt przesyłającego i ryzyko własne Uczestnika oraz nie podlegają zwrotowi. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nadesłanych Prac konkursowych, które powstały z przyczyn od niego niezależnych (np. uszkodzenia w transporcie).

§ 10.

Prace konkursowe niespełniające zasad uczestnictwa lub wymogów formalnych przewidzianych w Regulaminie Konkursu lub przesłane po terminie nie będą brały udziału w Konkursie i nie będą podlegały ocenie. Ostateczne decyzje w tej sprawie podejmuje Organizator.

§ 11.

 1. Prace konkursowe biorące udział w Konkursie będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora, zwaną dalej „Komisją”.
 2. W skład Komisji powołanej przez Organizatora wchodzą:
  1. Przewodniczący Komisji – Przedstawiciel Raciborskiego Centrum Kultury;
  2. Dwóch Członków Komisji ze strony Organizatora;
  3. Jeden Członek Komisji ze strony Współorganizatora.
 3. Zadaniem Komisji jest ocena Prac konkursowych oraz wyłonienie spośród Uczestników dziewięciu Laureatów Konkursu: po trzech w każdej z kategorii wiekowej, których Prace konkursowe zostaną sklasyfikowane odpowiednio na I, II i III miejscu lub też uzyskają największą ilość punktów w ocenie Komisji.
 4. Decyzje Komisji są ostateczne, nie podlegają odwołaniu i nie wymagają uzasadnienia.

§ 12.

 1. Przy ocenie nadesłanych Prac konkursowych Komisja zastosuje następujące kryteria i punktację:
  1. zgodność z tematyką Konkursu, określoną w § 6 ust. 4 Regulaminu Konkursu:
   1. Przewodniczący Komisji (0-2 punkty);
   2. Członek Komisji (0-2 punkty).
  2. samodzielność wykonania pracy i prawidłowość merytoryczną:
   1. Przewodniczący Komisji (0-3 punkty);
   2. Członek Komisji (0-2 punkty).
  3. walory estetyczne:
   1. Przewodniczący Komisji (0-4 punkty);
   2. Członek Komisji (0-2 punkty).
  4. technika wykonania:
   1. Przewodniczący Komisji (0-5 punkty);
   2. Członek Komisji (0-2 punkty).
  5. inne szczególne walory merytoryczne, artystyczne, oryginalność:
   1. Przewodniczący Komisji (0-6 punkty);
   2. Członek Komisji (0-2 punkty).
 2. Przy ocenie Ankiet konkursowych Komisja zastosuje następujące kryteria i punktację:
  1. Poprawna odpowiedź (1 punkt);
  2. Niepoprawna odpowiedź (0 punktów).
 3. Jeśli Praca konkursowa uzyska 0 punktów pod względem kryterium zgodności z tematyką Konkursu, określoną w § 6 ust. 4 Regulaminu Konkursu, nie podlega dalszej ocenie Komisji.

§ 13.

 1. Lista Laureatów Konkursu zostanie opublikowana do dnia 07 czerwca 2019 r. na stronie internetowej www.kompostownia.raciborz.pl.
 2. Organizator powiadomi telefonicznie (SMS) przedstawiciela ustawowego Laureata o rozstrzygnięciu Konkursu oraz terminie i miejscu rozdania nagród.

§ 14.

 1. Organizator przyzna Laureatom Konkursu wyłonionym przez Komisję imienne dyplomy oraz następujące nagrody rzeczowe o maksymalnej wartości 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych):
  1. Laureaci I miejsca Konkursu w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają nagrody rzeczowe w postaci karty prezentowej oraz gadżetów reklamowych Organizatora i Partnerów;
  2. Laureaci II miejsca Konkursu w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają nagrody rzeczowe w postaci karty prezentowej oraz gadżetów reklamowych Organizatora i Partnerów;
  3. Laureaci III miejsca Konkursu w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają nagrody rzeczowe w postaci karty prezentowej oraz gadżetów reklamowych Organizatora i Partnerów.
 2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania - poza trzema miejscami lub miejscami ex aequo – wyróżnień oraz nagrodzenia autorów wyróżnionych prac dyplomem i nagrodą niespodzianką.
 3. Uczestnicy Konkursu wyróżnieni nagrodą-niespodzianką są Laureatami Konkursu i mają do nich zastosowanie przepisy zawarte w § 13, § 15 i § 16 Regulaminu Konkursu.
 4. Nagrody przyznane na podstawie ust. 1-3 są zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.), który przewiduje, że wartość wygranych w konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, których jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 2000 zł (dwa tysiące złotych), są wolne od podatku dochodowego.
 5. Szkoły Laureatów otrzymają honorowe dyplomy przyznane przez Organizatora.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród w czasie trwania Konkursu.

§ 15.

 1. Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów przez Organizatora odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Raciborza.
 2. O dokładnym terminie ogłoszenia rozstrzygnięcia Konkursu oraz o terminie i miejscu wręczenia nagród przedstawiciele ustawowi Laureatów Konkursu i inni nagrodzeni zostaną powiadomieni telefonicznie poprzez SMS, ze strony współorganizatora.
 3. Organizator nie zwraca kosztów przyjazdu.
 4. Warunkiem koniecznym do odbioru nagrody jest podpisanie listy nagrodzonych.

§ 16.

Prace Laureatów Konkursu mogą zostać zaprezentowane w formie wystawy przygotowanej przez Organizatora i wykorzystane do działań promocyjnych związanych z upowszechnianiem ekologii, konkursu oraz promocją Laureatów Konkursu.

§ 17.

 1. Każdy Uczestnik Konkursu i jego przedstawiciel ustawowy zobowiązany jest zapoznać się z postanowieniami Regulaminu Konkursu przed zgłoszeniem do Konkursu. Zgłoszenie do Konkursu stanowi zgodę na przestrzeganie Regulaminu Konkursu oraz jest równoznaczne z pełną i świadomą jego akceptacją.
 2. Zgłoszenie do Konkursu wymaga wypełnienia załączników do niniejszego Regulaminu.
 3. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Miasto Racibórz jest zawarta w Załączniku nr 4 do Regulaminu Konkursu.
 4. Złożenie rezygnacji z uczestnictwa w konkursie przed ogłoszeniem rozstrzygnięcia Konkursu jest równoznaczne z wykluczeniem Uczestnika, a Praca konkursowa podlega w takim przypadku zniszczeniu.

§ 18.

 1. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 847).
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminów Konkursu oraz zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu. Informacja o ewentualnych zmianach zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Konkursu decyduje Organizator. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.
 4. Prace konkursowe pozostają w pełnej dyspozycji Organizatora.
 5. Wyniki pracy mogą być publikowane w postaci materiału zdjęciowego i multimedialnego.

Załączniki:

Załącznik 1 - ANKIETA KONKURSOWA DLA NAJSTARSZYCH PRZEDSZKOLAKÓW I DLA UCZNIÓW KLAS 1-3, ANKIETA KONKURSOWA DLA UCZNIÓW KLAS 4-8 ORAZ SZKÓŁ ŚREDNICH
Załącznik 2 - ZGŁOSZENIE I DANE UCZESTNIKA KONKURSU
Załącznik 3 - OŚWIADCZENIE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO
Załącznik 4 - KLAUZULA INFORMACYJNA

Szczegółowych informacji dotyczących Konkursu udziela:

Agencja Interaktywna IntraCOM.pl
ul. Jesionowa 9a, 40-159 Katowice
Tel. 32 351 82 50 e-mail:

oraz

Urząd Miasta Raciborza,
Referat ds. Gospodarki Odpadami
ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz
Tel. 32 75 50 747 e-mail:

kategoria: Powiązane pliki [5]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu plastycznego 19-05-20 13:36 143.56KB pobierz plik: Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu plastycznego
pdf Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu plastycznego 19-05-20 13:35 113.5KB pobierz plik: Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu plastycznego
pdf Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu plastycznego 19-05-20 13:35 112.81KB pobierz plik: Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu plastycznego
pdf Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu plastycznego 19-05-20 13:35 115.26KB pobierz plik: Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu plastycznego
pdf REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO i WIEDZY EKOLOGICZNEJ 19-05-28 08:48 145.43KB pobierz plik: REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO i WIEDZY EKOLOGICZNEJ

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H